foto leeuwentand - Jan Lambert Photography

Algemene voorwaarden:

Eigendomsrecht

 

Alle foto's op de site janlambertphotography.com zijn genomen door Jan Lambert en worden dan ook dusdanig als eigendom van Jan Lambert voorbehouden. Kopieren, dupliceren of gebruik in om het even welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Aanmelden/
betalingsvoorwaarden

 

Aanmelding vindt plaats door het invullen van het contactformulier of via mail. Hierop ontvangt u een bevestiging via de mail. De aanmelding is pas definitief als zowel het contactformulier als het cursusgeld is ontvangen. Uiterlijk 1 week voor de workshop datum ontvangt u een mail met aanvullende informatie.
Indien een workshop is volgeboekt, kan men eventueel op de reservelijst geplaatst worden, of zal bij voldoende belangstelling na overleg een tweede workshop georganiseerd worden op een alternatieve datum.

 

Annuleren

 

Tenzij anders vermeld, is tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de workshop annulering mogelijk, het cursusbedrag zal dan teruggestort worden of er wordt in overleg een alternatieve workshop gezocht. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Mocht een deelnemer van de reservelijst voor de bewuste workshop de opengevallen plaats kunnen innemen, zal het volledige cursusgeld worden teruggestort. Indien een workshop bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, zal het reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk worden teruggestort, of wordt er in overleg een alternatieve datum gezocht. De beslissing van de organisatie om een workshop eventueel af te lasten staat niet open voor discussie !

 

Aansprakelijkheid

 

Janlambertphotography.com of een van zijn vertegenwoordigers kan nooit aansprakelijk worden gesteld, c.q. nooit gehouden tot vergoeding van schade of diefstal ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan de workshops, wandelingen, uitstappen, ........ . Het afsluiten van een eigen reis en/of apparatuurverzekering wordt aanbevolen. Janlambertphotography.com of een van zijn vertegenwoordigers behoudt zich het recht voor om het workshop programma tijdens de workshop aan te passen, mocht dit door lokale omstandigheden of extreme weersomstandigheden noodzakelijk zijn. Op het spotten of fotograferen van wildlife en vogels kunnen wij jammer genoeg geen garantie geven. Daarom heet het wildlife ! Geen enkele klacht daaromtrent zal en kan ooit aanvaard worden. Teruggave van eventuele betaling omwille van het niet spotten van wildlife tijdens een workshop of uitstap kan daarom ook nooit geeisd worden.

 

Betalingen

 

Facturen zijn betaalbaar ofwel contant, ofwel binnen 30 dagen factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een interest van 10% op jaarbasis.

 

In geval van betwisting

 

In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht te Eeklo en de Rechtbanken te Gent exclusief bevoegd. Procedures worden enkel in de Nederlandse taal gevoerd.